Skip Navigation LinksAuthorities-and-Duties

Görev ve Yetkiler

Yetkilendirme

 • Elektronik haberleşme şebekeleri işletme ve/veya elektronik haberleşme hizmeti sağlama başvurularını alma,inceleme ve yetkilendirme
 • Frekans ve Numara başvurularını alma, inceleme ve tahsislerini yapma
 • Hizmet sağlayıcıları tarafından sunulacak hizmetlerin hizmet kalitesinin belirlenmesi
 • Numaralandırma planının yapılması, etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması
 • Spektrumun planlanması,yönetimi, frekansların tahsisi, koordinasyonu ve tescilinin belirlenmesi
 • Rekabetin Tesisi ve Korunması
 • Sektördeki rekabeti sağlamak ve korumak
 • Rekabeti engelleyici, bozucu veya sınırlayıcı uygulamaların giderilmesine yönelik düzenlemeler yapmak
 • Elektronik haberleşme sektöründe ortaya çıkan rekabet ihlallerini izlemek, soruşturmak ve yaptırım uygulamak

Düzenleme ve Denetleme

 • Sektöre yönelik piyasa analizleri yapmak
 • Etkin piyasa gücüne sahip haberleşme sağlayıcıları üzerinde ilave düzeltici tedbirler almak
 • Sektörde faaliyet gösterenlerin mevzuata uymasını izlemek ve denetlemek
 • Aykırılık halinde mevzuatın öngördüğü işlemlerle idari para cezaları ve diğer yaptırımları uygulamak
 • Yetkilendirme şartları, tarifeler, erişim, girme yetkisi, numaralandırma, spektrum yönetimi, telsiz cihaz ve sistemlerine kurma ve kullanma izni verilmesi, spektrumun izlenmesi ve denetimi, piyasa gözetimi ve denetimi de dahil gerekli düzenlemeler ile izleme ve denetlemeleri yapmak
 • Elektronik haberleşmede kullanılan şebeke ve terminal donanımıyla ilgili uygunluk belgeleri düzenlemek
 • Sektördeki hizmet kalitesi ve standartları izlemek ve denetlemek
 • Elektronik haberleşme sektöründe kullanılan teknik donanım ve telsiz vericiler için standartlar geliştirmek, yayımlamak, izlemek ve bunlara uyulmasını sağlamak

Tüketici Haklarının Korunması

 • Abone, kullanıcı, tüketici ve son kullanıcıların hakları ile kişisel bilgilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunmasına ilişkin gerekli düzenlemeleri izleme ve denetlemeleri yapmak

Uzlaştırma

 • Erişim, ara bağlantı veya diğer düzenlenen konular ile ilgili olarak haberleşme sağlayıcılar arasındaki ihtilafların ve haberleşme sağlayıcılar ile kullanıcılar arasındaki ihtilafların çözüme bağlanması için açık prosedürler oluşturmak

Teknik Düzenleme ve Standardizasyon

 • Kanallar ve frekans bantlarının kullanımı ve iletilen elektromanyetik sinyallerin teknik ve operasyonel özellikleri hakkında genel ölçümler yapmak ve bunları kontrol etmek ve denetlemek,
 • Yetkisiz telsiz vericilerini ve yüksek frekanslı elektromanyetik emisyon ve telsiz enterferans kaynaklarını tespit etmek ve engellemek, telsiz spektrumunun verimli kullanımıyla ilgili başka sorunları çözmeye yönelik çalışmalarda bulunmak
 • Elektronik haberleşmede farklı tiplerde telsiz vericileri tarafından telsiz frekans spektrumunun verimli ve kaliteli kullanımını teşvik etmek ve mevcut yerlerin verimli kullanılmasını garanti etmek amacıyla her türden radyo vericilerinin yerleştirilmesini koordine etmek,
 • Ulusal güvenlik, kamu düzeni veya kamu hizmetinin elektronik haberleşme sektöründe gereğince korunmasını sağlamak amacıyla mevzuatta belirlenen tedbirleri almak,
 • Bilişim
 • Elektronik haberleşme sektöründeki gelişmeleri takip etmek, sektörün gelişimini teşvik etmek amacıyla gerekli araştırmaları yapmak