Skip Navigation LinksAnnouncements

Künyesiz İnternet Haber Siteleri

4 Eylül 2020
 
1- 32/2020 sayılı Bilişim Suçları Yasası’nın internet haber sitelerine yönelik getirdiği yükümlülükler nelerdir?

Yasa’nın 15(2)(A) maddesine göre İnternet haber siteleri, Genel Yayın Yönetmeni ve/veya Sorumlu Yayın Yönetmeninin ismini ve yayın merkezini tanımlayan, ulaşılabilir bir adresi ve iletişim numarasını içeren künye ve iletişim bilgilerini yayımlamakla yükümlüdür.

2- Bu yükümlülüğe uymamanın yaptırımı nedir?

Yasa’nın 15(2)(B) maddesine göre BTHK, kendisine yapılan yazılı başvuru üzerine, (A) bendi kurallarına uygun olmayan bir internet haber sitesine erişimi engelleyebilir. Bu halde başvuru sahibinin, erişimin engellenmesinden itibaren 2  (iki) iş günü içerisinde, Mahkemeye başvurarak erişimin engellenmesi kararı alamaması durumunda, erişimin engellenmesi kararı kendiliğinden kalkar.

3- 3.9.2020 tarihinde iki internet haber sitesi hakkında BTHK tarafından verilen erişimi engelleme kararının gerekçesi nedir?

3.9.2020 tarihinde ilgili haber sitelerinde hakkında yayın yapılan bir şikayetçinin yazılı başvurusu üzerine konuyu inceleyen BTHK, internet haber sitelerinin birinin künyesinde yer alan genel yayın yönetmeni, haber müdürü ve editör isimlerinin sahte olduğunu ve diğer iletişim bilgilerinin bulunmadığını; diğer haber sitesinde ise hiç künye bulunmadığını tespit etmiş ve bu sebeple her iki site hakkında da erişimi engelleme kararı vermiştir.

4- Neden diğer bazı künyesiz haber siteleri ile ilgili erişimi engelleme kararı verilmemiştir?

Yasa’nın yukarıda belirtilen 15(2)(B) maddesi uyarınca BTHK’nın erişimi engelleme kararı verebilmesi için, bu konuda kendisine yapılmış yazılı bir başvuru olması şarttır.


5- İki haber sitesi ile ilgili verilen erişimi engelleme kararı neden aynı gün içerisinde kaldırılmıştır?

Her iki haber sitesi de, erişimi engelleme kararı verilmesinin ardından künyelerini yasaya uygun hale getirdiklerini BTHK’ya bildirmiş, bu durumun ve bilgilerin gerçekliğinin teyit edilmesinin ardından haklarında verilen erişimi engelleme kararı kaldırılmıştır.

6- BTHK, Yasa’nın yürürlüğe girdiği tarihten 18 ay geçmedikçe yasaya aykırı bir şekilde künyesiz veya sahte künye ile yayın yapan haber siteleri hakkında erişimi engelleme kararı veremez mi?

Hayır verebilir. Şöyle ki; 

a- Yasa’nın geçici 3. maddesinin 1. fıkrasında mevcut haber sitelerine bu yasadan kaynaklanan yükümlülüklerini ve sorumluluklarını yerine getirmek için tanınan 18 aylık sürenin, yasanın uygulanması için gereken alt yapı yükümlülüğü ile ilgili olduğu aynı maddenin 2. fıkrasında belirtilmektedir.

b- Yasa’nın geçici 3. maddesi, internet haber sitelerine ve ayrıca faaliyette olan yer, erişim ve toplu kullanım sağlayıcılarına yasanın uygulanması için gereken yükümlülükleri yerine getirmek için 18 ay süre tanımış olmakla birlikte; Fikri Haklara, Yazılım ve Veri Tabanı Üzerindeki Haklara Yönelik İhlallerle ilgili olanlar hariç, yasanın diğer hükümlerinin yürürlüğe girmesini ve/veya uygulanmasını ertelemiş değildir. Başka bir ifadeyle, yasanın erişimi engelleme ile ilgili olanlar dahil tüm hükümleri yürürlüğe girmiş durumdadır. 

c- Yukarıdaki yasal düzen çerçevesinde, yasanın uygulanması ve/veya yasaya uyulması ile ilgili altyapısal ve/veya teknik bir yetersizliği bulunmayan tüm erişim sağlayıcılar ve haber siteleri yasal yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. 

d- Doğru ve ulaşılabilir bir künye yayımlama hususunda KKTC’deki hiçbir haber sitesinin altyapısal ve/veya teknik bir yetersizliği olduğu saptanmamıştır.

7- Bugüne değin mahkeme tarafından künyesiz haber sitelerine verilen erişimi engelleme kararı var mıdır?

Evet. Daha önce Lefkoşa Kaza Mahkemesi en az iki kez BTHK’nın vermiş olduğu geçici erişimi engelleme kararının akabinde süresiz erişimi engelleme kararı vermiştir.


8- Doğru ulaşılabilir bir künye yayımlanmasını zorlamakla, yasanın murat ettiği fayda nedir?

Yasa’nın geçmesinden önce, hiç künyesi olmayan veya sahte bilgiler içeren künye ile yayın yapan haber sitelerinin hakaret içeren ve/veya kişilik haklarına saldırı içeren yayınlarından dolayı mağdur olan kişiler, muhatap bulamadıklarından haklarını arama ve/veya mağduriyetlerini giderme hak ve imkanından yoksun kalmaktaydılar. 32/2020 sayılı Yasa, bu durumu çözümlemek amacıyla künye yayımlama zorunluluğunu getirmiştir

Saygılarımızla,